بزار تعداد بازدید کننده ها (hits) به روز شد.

ابزار تعداد بازدید کننده ها (hits)
به روز شده است. با توجه به اینکه سیستم قبلی نمی توانست آمار درستی در مورد تعداد
بازدید کننده ها ایجاد کند، سیستم جدید راه اندازﻯ شد. بدین جهت تعداد بازدید هاﻯ
تمامی کاربران سایت صفر شده است تا از این به بعد محاسبه خواهد شد.


همچنین یک تگ جدید با نام <#hits#> نیز
به تگهاﻯ پرشین بلاگ اضافه شده است که کاربران می توانند تعداد کل بازدیدها را در
صفحه خود نمایش دهند. کاربران می توانند با مراجعه به صفحه ویرایش قالب این تگ را
به قالب خود بیافزایند

/ 0 نظر / 8 بازدید