یادداشتها و نظرات پرشین بلاگ به 13 میلیون رسید

تعداد وبلاگهای پرشین بلاگ تا امروز به 635,358 وبلاگ رسید. همچنین با 3,004,962 یادداشت و 10,175,816 نظر، تعداد کل یادداشتها و نظرات از مرز 13 میلیون یادداشت و نظر گذشته است.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید